Mobile menu

Наукова лабораторія ТПС

Науковий керівник ТПС

Науково-дослідна лабораторія
Транспортних процесів і систем

Гера Богдан Васильович

Завідувач кафедри «Транспортні технології», доктор технічних наук, професор народився 16.08 1948 року в м.Львові.

У 1971 році закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, одержавши спеціальність механіка, а також військову спеціальність командира взводу зенітної артилерії. Служив два роки в армії. Після цього працював інженером у науково-технічному об’єднанні «Термоприлад», згодом у Львівському філіалі математичної фізики Інституту математики Академії наук України (тепер – Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України).

Після аспірантури у 1980 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук і працював на наукових посадах у підрозділах Інституту прикладних проблем механіки і математики АН України, а потім завідувачем відділу у Центрі математичного моделювання цього інституту. Був виконавцем і керівником науково-дослідних тем за програмами фундаментальних досліджень НАНУ та ДКНТ України. Отримав наукове звання старшого наукового співробітника за спеціальністю механіка деформівного твердого тіла.

З 1996 працював доцентом кафедри природничо-наукових дисциплін Львівського факультету ДІІТу. Тут виконав і у 2004 році в спеціалізованій вченій раді  Національного університету „Львівська політехніка” захистив дисертацію за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи», отримавши науковий ступінь доктора технічних наук.

У 2006 році призначений завідувачем новоствореної кафедри «Транспортні технології», а у 2007 році отримав звання професора кафедри.

В науковій діяльності займається дослідженнями в напрямку математичного моделювання нестаціонарних процесів у технічних системах. За його авторством опубліковано більше 100 наукових праць, у тому числі монографія «Оптимізація перехідних процесів силового навантаження і нагріву тонких оболонок».

Входить до редколегії науково-технічного журналу «Математичне моделювання та інформаційні технології», а також є заступником головного редактора наукового збірника «Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології».

Обирався народним депутатом Франківської районної ради м.Львова.

За сумлінну працю отримав подяку Міністерства транспорту та зв’язку України та грамоту Міністерства освіти і науки України.

Завідувач лабораторії ТПС

Науково-дослідна лабораторія
Транспортних процесів і систем

Возняк Олег Михайлович

У 1985 році після закінчення 8-ми класів школи вступив до Львівського технікуму радіоелектроніки, де навчався за спеціальністю “Радіоприладобудування” з присвоєнням кваліфікації радіотехнік. Після закінчення технікуму у 1989 році розпочав свою трудову діяльність на посаді електромонтера, а потім електромеханіка в бригаді зв’язку і радіо дистанції сигналізації і зв’язку станції Стрий, Львівської залізниці. У 1990 році поступив на навчання до Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту. У 1996 р. закінчив Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту за спеціальністю „Автоматика та автоматизація на транспорті” з присвоєнням кваліфікації спеціаліста інженер-електрик. У 1998 р. закінчив магістратуру Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту за спеціальністю „Автоматика та автоматизація на залізничному транспорті” з присвоєнням кваліфікації магістра автоматики і автоматизації на транспорті. Після завершення навчання працює на посаді старшого викладача на кафедрі «Транспортні технології» факультету Львівської філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію «Підвищення ефективності контролю рухомих одиниць у системах безпеки на залізничних переїздах» за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація і ремонт засобів транспорту».

З 01.03.2018 відповідно до наказу ректора університету №59-к від 03.03.18 виконує обов’язки завідувача лабораторії «Транспортних процесів і систем».

Є автором більше 40 наукових праць, серед яких зокрема: 1 монографія, 8 патентів, 16 наукових статей, опублікованих, як у фахових виданнях України, так і міжнародних наукометричних виданнях іноземних держав.

Мета діяльності ТПС

Напрямки діяльності лабораторії:

– виконання науково-дослідних робіт, пов’язаних із процесами організації руху та системами, які забезпечують надійну, безвідмовну і безпечну роботу транспорту з передбаченими Положенням про науково-дослідну роботу джерелами фінансування;

– проведення наукових та науково-практичних семінарів;

– участь у організації науково-практичних конференцій за напрямком діяльності лабораторії;

– оприлюднення основних результатів роботи у наукових та фахових виданнях.

Завдання лабораторії:

– надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг, пов’язаних з процесами організації руху та системами, які забезпечують надійну, безвідмовну і безпечну роботу транспорту, організаціям, підприємствам, установам та фізичним особам;

– пошук споживачів наукової продукції університету;

– забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень та впровадження їх у виробництво;

– залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів університету до виконання науково-дослідних робіт з оплатою праці та на загальних засадах;

– придбання та підтримка у належному технічному стані приладів, обладнання та матеріалів для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР); проведення метрологічної атестації та повірки контрольно-вимірювальної апаратури;

– отримання документів, які дозволяють здійснювати певні види діяльності;

– збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності науково-дослідної лабораторії;

– підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів.

Офіційні документи ТПС

 Протокол засідання кафедри про створення лабораторії

 Протокол Вченої ради факультету про створення лабораторії 

 Наказ про створення лабораторії

 Положення про науково-дослідну лабораторію

 Протокол засідання кафедри про обрання керівника лабораторії

 Наказ про призначення Наукового керівника лабораторії

 Наказ про призначення Завідувача лабораторії