Кафедра "УПРАВЛІННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ І ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЗАЛІЗНИЦЬ"

Гера Б.В.

Спеціалізована кафедра «Управління перевезеннями і технологічними процесами залізниць» Львівського інституту УДУНТ створена у 2006 році для підготовки і випуску фахівців за спеціальністю «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті» до рівня бакалавра.

До складу кафедри увійшли викладачі, що працювали раніше на Львівському факультеті. Завідувачем кафедри при її створенні був призначений д.т.н., ст.н.с. Гера Б.В. На кафедру були також переведені к.т.н., доцент Баб’як М.О., к.т.н., доцент Мещерякова Т.М., к.ф.-м.н., доцент Чорний Б.І. та к.ф.-м.н. Гнатів Ю.М. Крім того, для викладання спеціальних дисциплін залучались фахівці з підрозділів Львівської залізниці.

Завданнями кафедри є викладання фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, а також науково-дослідна робота в напрямку математичного моделювання транспортних процесів і систем. Завідувач кафедри транспортних технологій Гера Б.В. працює у ЛФ ДНУЗТу з 1996 року – одразу після утворення  Львівського факультету. Тут підготував і у 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи», а у 2007 р. отримав звання професора кафедри «Транспортних технологій».

У науковій діяльності займається дослідженнями в напрямку моделювання нестаціонарних процесів у технічних системах, а також математичного моделювання і оптимізації транспортних процесів і систем, За його авторством опубліковано понад 100 наукових праць.

В останні роки на кафедрі працює більше десяти викладачів, серед яких: 1 професор, 5 доцентів, 3 ст. викладачі та 2 асистенти.

Викладачі кафедри активно проводять навчальну, методичну, наукову, організаційну і виховну роботу. Спільно з викладачами інших кафедр університету вони створюють методичне забезпечення і викладають фахові дисципліни для спеціальності «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті», та інших спеціальностей філії.

Працівники кафедри є виконавцями і керівниками науково-дослідних тем, як госпдоговірних так і за державними програмами розвитку науки і техніки. За останні п’ять років ними опубліковано понад 80 наукових праць у журналах і збірниках науково-технічних  конференцій різного рівня.

Викладацький склад забезпечує високий рівень підготовки студентів. Більшість з них продовжує навчання в базовому університеті у м. Дніпропетровську для отримання дипломів спеціаліста і магістра за спеціальністю «Транспортні технології (залізничний транспорт)».

Випускники, які закінчили університет за спеціальністю «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті», здійснюють безпосереднє управління та контроль за рухом пасажирських і вантажних поїздів на магістральних лініях залізничного транспорту, транспортно-експедиційне обслуговування вантажних перевезень, організовують експлуатаційну, вантажну та комерційну роботу станцій, транспортних вузлів і транспорту промислових підприємств, керують роботою залізничних вокзалів, станцій, виконують проектування та реконструкцію залізничних станцій і вузлів, розробляють та експлуатують сучасні автоматизовані системи управління процесами перевезень, координують діяльність всіх галузей та підрозділів залізничного транспорту щодо організації процесу перевезень.

Наша сторінка на Facebook Кафедра ТТ

Останнє редагування Середа, 16 лютого 2022 13:48