Mobile menu
Кафедри

Кафедри (4)

В інституті працюють 4 кафедри

Шаргун Т.О.

Завідувач кафедри Шаргун Тетяна Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор. Працює в інституті з 2001 року. З 2001 по 2004 рр. – заступник декана з виховної роботи Львівської філії, з 2005 року – голова профспілкового комітету працівників. Викладає дисципліни "Англійська мова", "Німецька мова", "Психологія". Сфера наукових досліджень: професійна підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту. Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 1 одноосібна монографія.

Кафедра гуманітарної та соціально-економічної підготовки була створена у 2006 році на базі циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Вищезгаданий цикл утворився внаслідок реорганізації кафедри, яка функціонувала з 1996 року. Історія її становлення тісно пов’язана з діяльністю таких працівників, як доцент Ялинський Б.В., Дмитровська О.І., Вдовичин І.Я., викладачі Піх М.П., Астапова Т.О., Ліпенцева С. І.. З дня заснування до грудня 2014 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор, дійсний член Транспортної Академії України Копитко Василь Іванович. З грудня 2014 року кафедру очолює Шаргун Тетяна Олексіївна.

Лаушник І.П.

Завідувач кафедри доцент, к.ф.-м.н. Лаушник Ігор Петрович. У 1996 році було створено Львівський факультет, в який входило три кафедри. Однією з кафедр була кафедра загальнотехнічних дисциплін, яка об’єднувала всі дисципліни, окрім гуманітарного та природничого циклів.

Кафедра розпочала свою діяльність з 7 працівників та дванадцяти викладачів з погодинною оплатою праці.

Кафедру очолював доцент Лаушник Ігор Петрович. В цей період створювалася лабораторна база кафедри.

У грудні 1997 року кафедри факультету були переіменовані на цикли.

Разом з кафедрами ДІІТу розроблялись графіки і здійснювалось викладання дисциплін працівниками базового Університету вахтовим методом.

Баль О.М.

У даний час кафедру «Рухомий склад залізниць і колія» очолює Баль Олена Миронівна, 1980 року народження. У 2001 році закінчила з відзнакою Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту (на теперішній час – Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство» та здобула кваліфікацію інженера-будівельника. У 2002 році здобула кваліфікацію магістра, інженера-будівельника за тією ж спеціальністю.

Кандидат технічних наук з 2008 р. Вчене звання доцента кафедри рухомого складу і колії присвоєно у 2012 році.

У 2011 році отримала кваліфікацію судового експерта з правом виконання експертиз за спеціальністю 10.13.1 «Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії»; 10.13.2 «Дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії»

Гера Б.В.

Спеціалізована кафедра «Управління перевезеннями і технологічними процесами залізниць» Львівського інституту УДУНТ створена у 2006 році для підготовки і випуску фахівців за спеціальністю «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті» до рівня бакалавра.

До складу кафедри увійшли викладачі, що працювали раніше на Львівському факультеті. Завідувачем кафедри при її створенні був призначений д.т.н., ст.н.с. Гера Б.В. На кафедру були також переведені к.т.н., доцент Баб’як М.О., к.т.н., доцент Мещерякова Т.М., к.ф.-м.н., доцент Чорний Б.І. та к.ф.-м.н. Гнатів Ю.М. Крім того, для викладання спеціальних дисциплін залучались фахівці з підрозділів Львівської залізниці.

Завданнями кафедри є викладання фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, а також науково-дослідна робота в напрямку математичного моделювання транспортних процесів і систем. Завідувач кафедри транспортних технологій Гера Б.В. працює у ЛФ ДНУЗТу з 1996 року – одразу після утворення  Львівського факультету. Тут підготував і у 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи», а у 2007 р. отримав звання професора кафедри «Транспортних технологій».